Kuvendi i  Komunës së Malishevës  mbajti mbledhjen  e  -III- (tretë)  urgjente  për vitin 2022, dhe punimet i zhvilloi me këtë rend të punës të cilën e paraqiti para këshilltarëve , kryesuesi i KK të Malishevës, Argjend Thaçi.

Drejtori, për Ekonomi, Buxhet dhe Finacë, Blerim Thaçi, para këshilltarëve dha sqarimet për ndryshim plotësimin e vendimit për bartjen e të hyrave vetanake, po në këtë pikë dhe për pikat tjera, nënkryetari i komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, ofroi përgjigjet dhe argumentet për të gjitha çështjet e ngritura nga këshilltarët komunal përpikat e rendit të punës.

Të gjitha pikat u debatuan  nga këshilltarët komunal si dhe u miratuan me shumicën dërmues të votave, pos pikës  së dytë ku dolën jashtë, këshilltarët e PDK, LVV dhe një pjesë e LDK, për pikat tjera ishin në seancë.

Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës Nr.04/599 datë: 27.06.2022 të Drejtorisë për Ekonomi,  Buxhet dhe  Financë, për ndryshimin dhe Plotësimin e vendimit Nr.02/235  të datës: 13.05.2022 për bartjen e të hyrave vetanake nga viti 2019,2020,2021 në vitin fiskal 2022.

Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.01/1025 datë: 29.06.2022 për marrjen e vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës publike në pjesën e  njësisë kadastrale Nr.P-72310025-00223- 666 në sipërfaqe prej 27250, në vendin e quajtur “Palanka-Golesh ” Zona kadastrale Dragobil.

Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.01/1026 datë: 29.06.2022 për formimin e Komisionit vlerësues për dhënien në shfrytëzim të pronës publike përmes ankandit publik.Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.01/1027 datë: 29.06.2022 për ndarjen e mjeteve buxhetore për Klubin e Futbollit FC Malisheva në Malishevë, për përiudhën dyvjeçare.May be an image of 9 people and indoorMay be an image of 9 people and indoorMay be an image of 9 people and indoor

Share.